Concurs “ES BUSCA LOGO”

Podeu descarregar les bases aquí

EXTRACTE DE LES BASES DEL CONCURS

 L’AUMED, Espai de Música Tradicional de la Colla Gegantera de Botarell, com a entitat organitzadora de l’AUMEDia, ha creat un concurs obert per a tothom en el qual es concursarà el logotip de la mostra.
L’AUMEDia serà una Mostra de Música Tradicional, amb pretensió de que tingui periodicitat anual, que s’organitzarà a Botarell cada últim dissabte d’octubre. En concret, aquesta primera edició, serà el dia 28.
A l’AUMEDia hi haurà fira de luthiers i d’artesania, mostra de grups, concerts, balls, cercaviles, xerrades, tallers, …

L’AUMED obre, per a qualsevol persona, l’oportunitat d’aportar:
La seva idea sobre com podria ser el logotip de la mostra
Un logotip ja dissenyat per ell mateix.

Totes dues opcions són vàlides i concursaran dins de la mateixa categoria. En el cas que l’opció guanyadora sigui una idea, i no un logotip ja dissenyat, l’AUMED procedirà a encarregar el seu disseny a partir de la proposta guanyadora. D’aquesta manera, l’AUMED ofereix l’oportunitat  que qualsevol persona pugui participar sense necessitat que aquesta disposi de coneixements de disseny previs.

Les propostes es recolliran dins del termini establert en les següents bases, i l’opció guanyadora es decidirà mitjançant un jurat.

BASES

Primera

L’objectiu de la convocatòria és trobar un logotip per a la mostra i que aquest pugui servir de marca identitària de la mateixa pels anys següents que aquesta s’organitzi.

Per tal de concursar es podran presentar idees o logotips ja dissenyats. Totes dues opcions, però, han de respondre a la finalitat de la mostra que és la música tradicional i la seva promoció en l’àmbit cultural.

Segona

Podran participar en el concurs totes aquelles persones físiques o jurídiques de qualsevol edat, presentant idees pròpies, inèdites i originals que compleixin els objectius del concurs.

Tercera

Cada participant podrà presentar un màxim de tres propostes.

Quarta

Les propostes hauran de contenir els següents elements:

– Les sigles principals “l’AUMEDia” (respectant el format de majúscules i minúscules).
– Les sigles secundàries “Mostra de Música Tradicional” (respectant també el format de majúscules i minúscules).
– Referencia gràfica a la música tradicional o a la música com a terme genèric.

 Cinquena

Tots els treballs es presentaran sota pseudònim a fi de garantir l’anonimat dels participants.

Les idees es presentaran per qualsevol dels següents sistemes:

– Per correu electrònic a l’adreça laumedia@laumed.com assenyalant a l’assumpte “Concurs  logotip” tot seguit del pseudònim escollit. En el correu hi haurà adjuntada la idea que es presenti a concurs i, a part, un document adjunt amb dades de contacte del participant (adreça, correu electrònic i telèfon) i el seu nom real.

– Per correu postal a la següent adreça:

l’AUMED
Concurs logo l’AUMEDia
Major, 6 (Casal Cultural i Associatiu)
43772- BOTARELL

S’hauran d’enviar les propostes dins d’un sobre on també hi haurà un altre sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior i, a l’interior, les dades de contacte del participant (adreça, correu electrònic i telèfon) i el seu nom real.

– En mà a la bústia exterior de l’Ajuntament de Botarell amb les mateixes condicions que les enviades per correu postal.

S’haurà d’enviar un correu electrònic o un sobre per proposta. Si una mateixa persona vol participar amb més d’una proposta, les haurà de presentar per separat amb les mateixes condicions per cada una d’elles.

Els treballs que s’enviïn per correu electrònic, s’hauran d’enviar des d’un compte de correu que NO sigui el personal de l’autor, per tal de garantir-ne l’anonimat.

Sisena

Es valorarà, però no és obligatori, que les idees i/o logotips es presentin en format digital i amb les següents variants:

-Versió en color
-Versió en blanc i negre
-Versió a escala de grisos
-Versió amb fons transparent

Setena

El termini per a presentar les propostes finalitzarà el 26 de juny de 2017 a les 15.00 hores.

Vuitena

El jurat estarà format per un responsable de l’AUMED, un membre de l’equip organitzador de l’AUMEDia, un professional del disseny gràfic i un professional de la música tradicional.

Així mateix, una vegada entregats tots els treballs, aquests, es penjaran a les xarxes socials de l’AUMED i/o l’AUMEDia per tal que els seguidors puguin dir quin d’ells els agrada més.

Tot i que els “m’agrada” que rebin els treballs no seran vinculants per escollir un guanyador, si que podran servir al jurat per orientar el seu vot.

Novena

Un cop el jurat anterior hagi seleccionat el treball guanyador, es comunicarà al seu autor i es farà públic a les xarxes socials de l’AUMED i/o l’AUMEDia.

L’entrega del premi al guanyador es programarà dins dels actes de celebració del 5è Aniversari dels Gegants de Botarell, el dia 1 de juliol de 2017.

Desena

El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració de les propostes del logotip per a seleccionar el finalista:

– L’originalitat, modernitat i creativitat del disseny.
– La representació en el disseny de la finalitat de la mostra, que és la promoció i difusió de la música tradicional.
– L’aplicabilitat del disseny en diferents formats de comunicació.
– La facilitat d’identificació i lectura de les sigles de la mostra.
– Que es pugui dur a terme tant en color com en blanc i negre.

Onzena

La totalitat dels drets derivats de la idea guanyadora seran propietat de la Colla Gegantera de Botarell, que és l’entitat responsable de l’AUMED (Espai de Música Tradicional), sense perjudici de la reserva dels drets irrenunciables que la legislació sobre propietat intel·lectual reconegui al seu autor/a. En tot cas, l’autor/a de la idea premiada cedeix en exclusiva, a la Colla Gegantera de Botarell, sense límit de temps i per a tots els països del món, tots els drets d’explotació del disseny presents i futurs en qualsevol suport conegut o que es pugui inventar en el futur, incloent-hi a títol d’exemple i no exhaustiu els drets de modificació, impressió, publicació, difusió i comunicació per a qualsevol procediment i modalitat, en qualsevol suport i les vegades que es consideri necessari per als fins previstos en les presents bases.

La Colla Gegantera de Botarell també es reserva el dret d’utilitzar, en un futur, qualsevol dels dissenys presentats al concurs, a part del guanyador.

La Colla Gegantera de Botarell podrà realitzar qualsevol publicació, en qualsevol mitjà, material i suport present i futur i/o exposar tots o part dels treballs presentats al concurs, segons es cregui oportú, sense que això obligui a cap contraprestació.

Dotzena

El premi consistirà en un lot de productes i serveis valorat en més de 550€ i composat per:

1 Dinar per a dues persones en cap de setmana (gentilesa del Bar Restaurant Blanc i Negre de Botarell)
1 Dinar per a dues persones de dimarts a divendres (gentilesa de Bresca Restaurant de Cambrils)
1 Menú per a dues persones (gentilesa de Can Soler Pont de Botarell)
1 Menú per a dues persones (gentilesa del Restaurant Les Barques de Vilafortuny)
1 Menú degustació per a  dues persones (gentilesa del Bar Llesqueria Pedra Fita de Botarell)
1 Menú per a dues persones (gentilesa del Restaurant El Llagar de Montbrió del Camp)
1 Lot de vins; blanc, rosat i negre (gentilesa del Restaurant Amonaren Etxea de Botarell)
1 Lot de productes de pastisseria (gentilesa del Forn Revull de Botarell)
1 Caixa de vi blanc Flama Roja, D.O. Tarragona (gentilesa de MAB- Mediterrània d’Alimentació i begudes)
1 Lot de productes d’estètica (gentilesa d’Estètica Musk de Botarell)
1 Val per tallar, pentinar i acabats, valorat en 25€ (gentilesa de Perruqueria Elektra de Botarell)
1 Revisió de manteniment de vehicle, amb canvi d’oli i filtres (gentilesa de Taller Avel·lí de Botarell)
1 Reproductor multimèdia (gentilesa d’Anem Informàtica de Botarell)
1 Funda per a tablet de 10” amb teclat incorporat (gentilesa d’Anem Informàtica de Botarell)

Tretzena

Serà exclosa del concurs qualsevol proposta que tingui alguna de les següents característiques:

-Ser entregada fora de termini.
-No complir alguna de les condicions establertes en les presents bases.
-Presentar contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
-No ajustar-se estrictament a les normes de presentació del concurs.
-Intentar influir en la decisió del jurat.
-Presentar una mateixa persona més de tres propostes.
-Els treballs exclosos seran comunicats de la forma pertinent així com les raons de la seva exclusió.

Catorzena

Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual hi puguin incórrer els participants.

Quinzena

L’organització es reserva el dret de deixar el premi desert.

Si es donés el cas, es comunicaria als participants, junt amb els motius que hagin portat a prendre la decisió, i es faria públic pels mitjans digitals de que disposa l’organització.

Setzena

Qualsevol consulta que es vulgui realitzar sobre la interpretació de les bases o sobre qualsevol dubte que la seva lectura hagi pogut suscitar, serà atesa per l’AUMED a laumedia@laumed.com.

Dissetena

La participació en aquest concurs voldrà dir que s’accepten totes les bases establertes en aquest document, així com la composició del jurat i del seu funcionament.

 

Leave a Comment